Czekają na Twoją pomoc

Pawełek - jeden na milion

Cześć! Mam na imię Pawe­łek.


Poja­wi­łem się na świe­cie pew­nego majo­wego poranka 2014 roku. Jed­nak mocno zniecierpliwiony zro­bi­łem to o 3 mie­siące za wcze­śnie zupeł­nie nie licząc się z kon­se­kwen­cjami. Mamu­sia pła­kała, a zre­zy­gno­wani leka­rze zała­my­wali ręce. Waży­łem 622 gramy i mia­łem tylko 33 cm dłu­go­ści.


Wyobra­ża­cie sobie? Taki byłem malutki.

 


Oka­zało się, że jestem bar­dzo ciężko chory. Zdia­gno­zo­wano u mnie dzie­siątki róż­nych scho­rzeń któ­rych skom­pli­ko­wane nazwy trudno nawet jest mi powtó­rzyć. Wiem, że miałem chore oczka i uszka. Nie potrafiłem samodzielnie oddychać, a na domiar złego zaatakowała mnie sepsa. Pan dok­tor powie­dział, że jeśli prze­żyje to będę jed­nym na milion.
I wie­cie co? Udało się!


Poko­na­łem już wiele prze­szkód, jed­nak osta­nie bada­nia ujaw­niły mojego naj­więk­szego dotych­czas wroga. Cier­pię na Mózgowe porażenie dziecięce. Cho­roba ta nie pozwala mi nor­mal­nie funk­cjo­no­wać.


Czy kie­dy­kol­wiek będę potra­fił cho­dzić? Czy powiem w końcu tak bardzo wycze­ki­wane przez moją mamu­sie pierw­sze słowo, które wywoła na jej twa­rzy piękny uśmiech? Mam nadzieję, że tak. Bar­dzo chciał­bym, aby­ście mi w tym pomo­gli. Obie­cuję, że się nie pod­dam, ponie­waż moja histo­ria w tym miej­scu się nie koń­czy.

 

Ona właśnie się zaczyna...

Ostatnie wpłaty
Anonimowy
15.08.2018, 20:53
100zł
Anonimowy
13.04.2018, 20:38
Pawełku na pewno wyrośniesz na wielkiego CZŁOWIEKA - tylko się trzymaj mocno !!
50zł
Anonimowy
20.02.2018, 15:16
30zł