Regulamin akcji “Rowerem jeździmy, pomoc na kołach kręcimy”

Regulamin wirtualnej charytatywnej akcji „ROWEREM JEŹDZIMY – POMOC NA KOŁACH KRĘCIMY”

dla Darczyńców

§1
Organizator

Organizatorem wirtualnej charytatywnej akcji „ROWEREM JEŹDZIMY – POMOC NA KOŁACH
KRĘCIMY” dla Darczyńców (dalej jako „Akcja”) jest Fundacja Dzięki Tobie z siedzibą w Poznaniu, ul.
Katowicka 81a/15 61-131 Poznań, KRS 0000571870 (dalej jako „Fundacja”).

§2
Cel Akcji

Celem Akcji jest promowanie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu jako formy pomagania.

§3
Zasady

1. Udział w Akcji może wziąć każda osoba, która przekazała środki na leczenie któregoś z
Podopiecznych Fundacji – link do strony https://dziekitobie.pl/podopieczni-fundacji/ lub
bezpośrednio na konto Fundacji 81 1600 1462 1841 4161 7000 0001 z dopiskiem Pomagam
jeżdżąc rowerem (dalej jako „Darczyńca).
2. Trasę należy zrealizować w terminie od dnia 15.02.2022 do – czas nieoznaczony, w
dowolnym miejscu tzn. Darczyńca sam wyznacza sobie miejsce, trasę i czas.
3. Wyznaczoną przez siebie trasę należy pokonać rowerem.
4. Trasę można pokonać jednorazowo albo na raty przez klika dni.

§4
Warunki Uczestnictwa

1. Przystąpienie do Akcji wymaga zgłoszenia.
2. Każdy Darczyńca, który weźmie udział w Akcji i pokona dystans 100 km otrzyma medal
dobroczynności. W tym celu należy przesłać na adres e-mail [email protected]
a. potwierdzenie pokonania dystansu 100 km
b. zgodę rodzica/opiekuna prawnego, jeżeli Darczyńca nie ukończył 18 lat;
c. dane osobowe oraz adres, na który przesłany ma zostać medal dobroczynności.

§5

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuję, iż:

a. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją wirtualnej
Akcji jest Fundacja Dzięki Tobie z siedzibą w Poznaniu.
b. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Fundacji można kontaktować się pisemnie na
wskazany w §1 adres lub mailowo pod adresem [email protected]
c. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
d. Dane uczestników są przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi IT, ubezpieczycielom,
organizatorom. Dane nie są przekazywane do państw lub organizacji z poza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
e. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
f. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza RODO.
h. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek
niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. Akcji.

Każdy uczestnik, przesyłając wiadomość e-mail, o której mowa w §5 oświadcza, iż zapoznał się z
treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zasady, a także zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z organizowanym Akcji.

UDOSTĘPNIJ

Natalia Komar