Regulamin wirtualnego charytatywnego biegu dla Darczyńców

Regulamin wirtualnego charytatywnego biegu dla Darczyńców

§1
Organizator

Organizatorem wirtualnego charytatywnego biegu dla Darczyńców (dalej jako „Bieg”) jest Fundacja
Dzięki Tobie z siedzibą w Poznaniu, ul. Katowicka 81a/15 (61-131) Poznań, KRS 0000571870 (dalej
jako „Fundacja”).

§2
Cel biegu

Celem Biegu jest promowanie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu jako formy pomagania.

§3
Zasady

1. Udział w Biegu może wziąć każda osoba, która przekazała środki na leczenie Podopiecznej
Fundacji – Magdy za pośrednictwem poniżej wskazanego linku:
https://dziekitobie.pl/akcja/mama-piatki-dzieci-i-dramatyczna-walka-z-guzem-mozgu-
ratujemy-magde-2/ lub bezpośrednio na konto Fundacji pod nr 81 1600 1462 1841 4161
7000 0001 z dopiskiem dla Pani Magdy (dalej jako „Darczyńca”).
2. Bieg należy zrealizować na dystansie dowolnym w terminie od dnia 06.12.2021r. w
dowolnym miejscu tzn. Darczyńca sam wyznacza sobie miejsce, trasę i czas. Bieg można
pokonać także na bieżni mechanicznej.
3. Wyznaczoną przez siebie trasę można pokonać biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem
lub nordic walking.

§4
Warunki Uczestnictwa

1. Przystąpienie do Biegu nie wymaga zgłoszenia.
2. Każdy Darczyńca, który weźmie udział w Biegu i pokona łącznie 100 km. otrzyma medal
dobroczynności Fundacji Dzięki Tobie. W tym celu należy od dnia 06.12.2021r przesłać na
adres e-mail [email protected]
a. imię i nazwisko uczestnika
b. zgodę rodzica/opiekuna prawnego, jeżeli Darczyńca nie ukończył 18 lat;
c. dane osobowe oraz adres, na który przesłany ma zostać medal dobroczynności.
d. po pokonaniu dowolnego dystansu przesłanie tej informacji na e-mail
[email protected]
e. wybiegane kilometry będą sumowane, a w momencie uzbierania 100 km łącznie uczestnik
otrzyma medal dobroczynności Fundacji Dzięki Tobie

§5

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuję, iż:
a. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
wirtualnego biegu jest Fundacja Dzięki Tobie z siedzibą w Poznaniu.
b. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Fundacji można kontaktować się pisemnie na
wskazany w §1 adres lub mailowo pod adresem [email protected]
c. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Biegu na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
d. Dane uczestników są przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi IT, ubezpieczycielom,
organizatorom. Dane nie są przekazywane do państw lub organizacji z poza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
e. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
f. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza RODO.
h. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek
niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. Biegu.

Każdy uczestnik, przesyłając wiadomość e-mail, o której mowa w §5 oświadcza, iż zapoznał się z
treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zasady, a także zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z organizowanym biegiem.

UDOSTĘPNIJ

Natalia Komar