REGULAMIN KONKURSU PT.

„Tour de Bohemia – wykręć z nami pętle Tour de France 3404 km”

 • 1. Temat i cel Konkursu

Bohemia Motors Sp. z o. , z siedzibą Al. Krakowska 5a, 05-090 Falenty / Janki

We współpracy z Fundacja Dzięki Tobie z siedzibą  ul. Katowicka 81A/15 61-131 Poznań

ogłaszają Konkurs pod nazwą „„Tour de Bohemia – wykręć z nami pętle Tour de France 3404 km”

zwany dalej  „Konkursem”.

 1. Konkurs ma charakter promocyjny. Celem wydarzenia jest wsparcie określonego przez Fundacja Dzięki Tobie celu charytatywnego – zbiórki na leczenie  wskazanego Podopiecznego Fundacji Dzięki Tobie lub projektu fundacji a także promowanie aktywności i postaw proekologicznych.

Wyzwanie konkursowe : czynny udział w „Tour de Bohemia – wykręć z nami pętle Tour de France 3404 km”

 1. jadąc rowerem
 2. przebiec
 3. przejść pieszo

 w okresie od 21 lipca  do 10 sierpnia 2023r w ramach wyzwania KilometryZbieramy.pl  

Po wykonaniu wyzwania (maksymalnie w ostatni dzień trwania wyzwania) przesłać jadnorazowe potwierdzenie w postaci screenów przedstawiających  pokonanie wskazanych kilometrów wg dyscypliny : spacer, bieg, rower na ekipadobra@dziekitobie.pl

 1. Informacja o ogłoszeniu Konkursu publikowana będzie na stronie internetowej

www.bohemiamotors.pl i www.kilometryzbieramy.pl i za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 • 2. Warunki udziału w Konkursie
 1. Konkurs przyjmuje formułę otwartą.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, a wszelkie koszty wynikające

z przygotowania do udziału w Konkursie ponosi wyłącznie jego Uczestnik.

Osoby przystępujące do Konkursu, zwane są dalej „Uczestniczkami” lub „Uczestnikami”

Konkursu.

 1. Zrealizowane przez Uczestników Konkursu „„Tour de Bohemia – wykręć z nami pętle Tour de France 3404 km” treningi nie mogą budzić wątpliwości co do ich autentyczności.
 • 3. Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, zwane dalej „Zgłoszeniem”, odbywa się przez dołączenie do wyzwania  „„Tour de Bohemia – wykręć z nami pętle Tour de France 3404 km” na stronie Fundacji Dzięki Tobie www.dziekitobie.pl najpóźniej do dnia 20.07.2023r.

 • 4. Rozstrzygnięcie Konkursu
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po zakończeniu wyzwania w dniu 11.08.203 w siedzibie Fundacji Dzięki Tobie przy ul. Katowickiej 81a/15 w Poznaniu przez powołaną do tego celu komisję

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Bohemia Motors www.bohemiamotors.pl oraz Fundacji Dzięki Tobie  www.dziekitobie.pl i www.kilometryzbieramy.pl  , oraz w mediach społecznościowych.

 1. Organizator powiadomi dodatkowo Laureatów Konkursu za pomocą wiadomości e-mail lub widomości media społecznościowe.
 • 5. Nagroda
 1. Nagrodą za udział w konkursie jest dyplom dobroczynności, który otrzyma każdy Uczestnik, który w myśl §3 Regulaminy zgłosił się do konkursu.
 • 6. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Organizator informuje, że:
 3. a) administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Dzięki Tobie z siedzibą w Poznaniu 61-131 ,ul. Katowicka 81a/15
 4. b) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się

z Inspektorem ochrony danych osobowych e-mail kontakt@dziekitobie.pl lub tradycyjnie na adres administratora,

 1. c) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia – w tym w środkach masowego przekazu, wyników Konkursu, wydania przyznanych w konkursie nagród,
 2. d) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest wyrażenie przez nich zgody na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. e) dane nie będą przekazywane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.,
 4. f) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, oraz ustawowych terminów przechowywania dokumentów związanych z przekazaniem,
 5. g) na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych Uczestnik ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
 6. h) Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodę można cofnąć pisząc w tej sprawie na adres kontakt@dziekitobie.pl

 1. i) podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w Konkursie,
 2. j) dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w razie niespełnienia warunków formalnych określonych dla Zgłoszenia konkursowego;
 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu;
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów określonych niniejszym Regulaminem;
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora – https://www.bohemiamotors.pl oraz www.dziekitobie.pl i www.kilometryzbieramy.pl
 5. W sprawach dotyczących Konkursu, należy się kontaktować z:
 6. Bohemia Motors Sp. z o.o Al. Krakowska 5A, 05-090 Falenty / Janki

Tel +48 510 998 384 , e-mail lesinska_m@bohemiamotors.pl

 1. Fundacja Dzięki Tobie ul. Katowicka 81A/15 61-131 Poznań

Tel.  570 307 309  e-mail  ekipadobra@dziekitobie.pl