REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
„SZYBKA ZBIÓRKA”
ORAZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO
www.dziekitobie.pl

§ 1

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady udziału w projekcie „szybka zbiórka” oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.dziekitobie.pl.
2. Projekt – inicjatywa po nazwą „szybka zbiórka” prowadzona przez Organizatora, mająca na celu wsparcie finansowe podopiecznych Organizatora, nadto: promowanie wiedzy o działalności statutowej organizatora, o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego poprzez uwrażliwianie młodzieży i dorosłych na potrzeby innych osób.
3. Uczestnik – podmiot biorący udział w Projekcie.
4. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu.
5. Serwis – prowadzony przez Organizatora informacyjny serwis internetowy pod domeną www.dziekitobie.pl, którego celem jest promocja działalności Organizatora poprzez umożliwienie Uczestnikom udziału w Projekcie.
6. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Organizatora w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników.
7. Organizator – Fundacja „Dzięki Tobie” z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Nowowiejskiego 6/3, 61-731 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego- rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000571870, NIP 7831730029, REGON 362290859, posiadająca status organizacji pożytku publicznego.

§ 2

1. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz organizacji nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
2. Udział w Projekcie jest dla Uczestników dobrowolny.

§ 3

1. Udział w Projekcie ma na celu przekazanie wsparcia finansowego na rzecz inicjatyw/zbiórek bieżąco urządzanych przez Organizatora.
2. Zgłoszenie udziału w Projekcie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach Serwisu, w szczególności wymaga podania odpowiednich danych osobowych Uczestnika Projektu, a także akceptacji Regulaminu.
3. Konsekwencją udziału w Projekcie jest wpłata wskazanej przez Uczestnika kwoty pieniężnej, która zostanie przekazana na konkretny wskazany przez Uczestnika cel, tj. wsparcie konkretnego podopiecznego Organizatora.
4. Od dokonanych wpłat Organizator nie pobiera żadnych prowizji, kosztów manipulacyjnych, obsługi rachunku ani innych tym podobnych.
5. Wpłata, o której mowa w ust. 3 stanowi darowiznę celową na rzecz Organizatora, jako organizacji pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Organizator może informować Uczestników o najważniejszych wydarzeniach w Projekcie.

§ 4

1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
2. Użytkownik akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu.
3. Użytkownik zamawiający Newsletter lub zgłaszający się do udziału w Projekcie dodatkowo akceptuje Regulamin przy zamawianiu którejś z tych Usług.
4. Regulamin jest dostępny pod adresem www.dziekitobie.pl w zakładce regulamin. Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku w formacie pdf.
5. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest dokument „Polityka Prywatności” zamieszczonym także pod adresem www.dziekitobie.pl, w zakładce polityka prywatności.

§ 5

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
1. przeglądarki internetowej
2. posiadania adresu email,
3. włączonej obsługi „cookies”.

§ 6

1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które zaakceptowały Regulamin.
2. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.

§ 7

1. Serwis świadczy usługi informacyjne, a także organizacyjne w zakresie działalności dobroczynnej w ramach Projektu.
2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Dochody z Usług odpłatnych Serwisu przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.
5. Serwis świadczy następujące usługi:
a) dostarczanie treści o charakterze informacyjnym na temat Projektu,
b) możliwość zgłoszenia się do udziału w Projekcie,
c) Newsletter.
6. Poprzez zamówienie Newslettera lub zgłoszenie się do udziału w Projekcie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez niego adres, dotyczących działalności Usługodawcy oraz podmiotów z nim związanych, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz za szkody poniesione przez Użytkowników z tego tytułu.

§ 8

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem [email protected] lub drogą listowną na adres Organizatora.
2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

§ 9

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.
2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach Newslettera, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres [email protected] bądź listownie na adres Organizatora.
§ 10

1. Organizator oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych, ujawnionych w związku z udziałem w projekcie „szybka zbiórka”.
2. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych został powołany Koordynator do spraw bezpieczeństwa danych osobowych.
3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa danych osobowych e-mail [email protected]
4. Dane osobowe, o których mowa powyżej przetwarzane się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu skutecznego udziału w projekcie „szybka zbiórka”. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi udział w projekcie oraz spowoduje usunięcie danych otrzymanych na początkowym etapie współpracy.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a i b. w/w rozporządzenia.
7. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Zgoda jest wyrażona poprzez akceptację regulaminu.
8. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące i działające na rzecz prawidłowego i terminowego wykonania umowy.
9. Uczestnik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w innym razie dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych osobowych w stosunku do Uczestnika, bądź wycofania zgody.
10. Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
11. Organizator oświadcza, że dane osobowe przez niego gromadzone nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. Udostepnienie danych osobowych jest nie jednoczesną zgodą na przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 11

1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia bądź odwołania projektu „szybka zbiórka”.
3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument „Deklaracja uczestnictwa w akcji charytatywnej” oraz dokument „Polityka prywatności” zamieszczony na stronie internetowej pod domeną: www.dziekitobie.pl.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2019r., do dnia jego odwołania bądź zmiany.

UDOSTĘPNIJ