Regulamin wirtualnego charytatywnego Spaceru dla Seniorów

Regulamin wirtualnego charytatywnego Spaceru dla Seniorów

§1
Organizator

Organizatorem wirtualnego charytatywnego Spaceru dla Seniorów (dalej jako „Spacer”) jest Fundacja
Dzięki Tobie z siedzibą w Poznaniu ul. Katowicka 81a/15 61-131 Poznań, KRS 0000571870 (dalej jako
„Fundacja”).

§2
Cel biegu

Celem Spaceru dla Seniorów jest promowanie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu jako formy
pomagania.

§3
Zasady

1. Udział w Spacerze może wziąć każdy Senior, który przekazał środki na leczenie któregoś z
Podopiecznych Fundacji – link do strony https://dziekitobie.pl/podopieczni-fundacji/ lub
bezpośrednio na konto Fundacji 81 1600 1462 1841 4161 7000 0001 z dopiskiem Pomagam
spacerując (dalej jako „Darczyńca).
2. Spacer ma charakter wirtualny. Oznacza to, że każdy Darczyńca sam wyznacza sobie miejsce i
trasę Spaceru.
3. Spacer odbędzie się w terminie od dnia 10.02.2022 do – czas nieoznaczony. Spacer można
pokonać jednorazowo albo na raty przez klika dni.
4. Każdy Darczyńca dokonuje podczas Spaceru pomiaru czasu dowolnym urządzeniem
dokonującym pomiaru czasu.
5. Wyznaczone przez siebie podczas Spaceru trasy można pokonać marszem lub nordic walking.

§4
Warunki Uczestnictwa

1. Przystąpienie do Spaceru wymaga zgłoszenia.
2. Każdy Darczyńca, który weźmie udział w Spacerze i czas jego trwania wyniesie łącznie 50
godzin otrzyma medal dobroczynności Fundacji Dzięki Tobie. W tym celu należy przesłać na
adres fundacji : Fundacja Dzięki Tobie ul. Katowicka 81a/15 61-131 Poznań , mailowo
[email protected] lub podać telefonicznie 570307309
dane osobowe oraz adres, na który przesłany ma zostać medal dobroczynności.

§5

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuję, iż:
a. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
wirtualnego biegu jest Fundacja Dzięki Tobie z siedzibą w Poznaniu.
b. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Fundacji można kontaktować się pisemnie na
wskazany w §1 adres lub mailowo pod adresem [email protected]
c. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia spaceru na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
d. Dane uczestników są przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi IT, ubezpieczycielom,
organizatorom. Dane nie są przekazywane do państw lub organizacji z poza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
e. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
f. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza RODO.
h. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek
niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. Biegu.

Każdy uczestnik, przesyłając wiadomość, o której mowa w §4 ust. 2 oświadcza, iż zapoznał się z
treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zasady, a także zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z organizowanym biegiem.

UDOSTĘPNIJ

Natalia Komar