Regulamin serwisu

REGULAMIN WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU „DZIĘKI TOBIE”1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Fundacji Dzięki Tobie.

2. Serwis pośrednictwa finansowego – Transferuj.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON: 300878437, kapitał zakładowy 4.798.500,00 PLN.

3. Głównym celem Serwisu jest pomoc Podopiecznym w zakresie wskazanym w Statucie.

4. Serwis stanowi własność Fundacji „DZIĘKI TOBIE”.

5. Do kontaktu w sprawach związanych ze stroną internetową wyznaczony jest adres: kontakt@dziekitobie.pl.

6. Rejestracja i korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się z Regulaminem i dokonać akceptacji jego akceptacji.

8. Logo i nazwa serwisu są chronione prawem.

9. Status Użytkownika (Osoba prywatna, Firma, Organizacja, Potrzebujący) uzyskać można po dokonaniu rejestracji w Serwisie. W tym celu należy poprawnie wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego.

10. Administratorem danych osobowych jest Fundacja.

11. Przekazane dobrowolnie przez Użytkowników dane będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.

12. Wszelkie uwagi i reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email: kontakt@dziekitobie.pl.

13. Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

14. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji.

15. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności.

16. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

17. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej Serwisu.

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny.

20. Wszelkie spory wynikłe z realizacji postanowień Regulaminu będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.