Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Ja niżej podpisana/ny zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Dzięki Tobie” z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Katowicka 81a/15 61 131 Poznań w celach marketingowych. Zostałem poinformowany, że podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, oraz że podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody przez Użytkownika.

Zostałem poinformowany, że mam prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione podmiotom z którymi współpracujemy, w szczególności odbiorcami danych mogą być pracownicy Administratora oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną.

Administrator jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod jego kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkownika zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowania zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa danych osobowych pod adresem mail: kontakt@dziekitobie.pl