REGULAMIN KONKURSU PT.

ZAPEŁNIJ  z nami „WIELKI WÓR ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” do  3.000 km

 • 1. Temat i cel Konkursu

ROHRBOGEN  Run Team z siedzibą PL 26-600 Radom ul. Grobickiego 21 Poland

we współpracy z Fundacja Dzięki Tobie z siedzibą  ul. Katowicka 81A/15 61-131 Poznań

ogłaszają Konkurs pod nazwą „WIELKI WÓR ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

zwany dalej  „Konkursem”.

 1. Konkurs ma charakter promocyjny. Celem wydarzenia jest wsparcie określonego przez Fundacja Dzięki Tobie celu charytatywnego – zbiórki na leczenie  wskazanego Podopiecznego Fundacji Dzięki Tobie lub projektu fundacji a także promowanie aktywności i postaw proekologicznych.

Wyzwanie konkursowe : czynny udział w wyzwaniu „WIELKI WÓR ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” biegając, jadąc rowerem i spacerując  w okresie od 01.10.- 20.12.2023r w ramach wyzwania KilometryZbieramy.pl  

Po wykonaniu wyzwania (maksymalnie w ostatni dzień trwania wyzwania) przesłać jadnorazowe potwierdzenie w postaci screenów przedstawiających  pokonanie wskazanych kilometrów wg dyscypliny : spacer, bieg, rower na ekipadobra@dziekitobie.pl

 

 1. Informacja o ogłoszeniu Konkursu publikowana będzie na stronie www.kilometryzbieramy.pl i za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

 • 2. Warunki udziału w Konkursie
 1. Konkurs przyjmuje formułę otwartą.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, a wszelkie koszty wynikające z przygotowania do udziału w Konkursie ponosi wyłącznie jego Uczestnik.

Osoby przystępujące do Konkursu, zwane są dalej „Uczestniczkami” lub „Uczestnikami” Konkursu.

Zrealizowane przez Uczestników Konkursu „WIELKI WÓR ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”   treningi nie mogą budzić wątpliwości co do ich autentyczności.

 

 • 3. Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, zwane dalej „Zgłoszeniem”, odbywa się przez dołączenie do wyzwania  „WIELKI WÓR ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” na stronie Fundacji Dzięki Tobie www.KilomeryZbieramy.pl

 

 

 • 4. Rozstrzygnięcie Konkursu
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po zakończeniu wyzwania w dniu 21.12.2023 w siedzibie Fundacji Dzięki Tobie przy ul. Katowickiej 81a/15 w Poznaniu przez powołaną do tego celu komisję

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kilometryzbieramy.pl  , oraz w mediach społecznościowych.

Organizator powiadomi dodatkowo Laureatów Konkursu za pomocą wiadomości e-mail lub widomości media społecznościowe.

 • 5. Nagroda
 1. Nagrodą za udział w konkursie jest dyplom dobroczynności, który otrzyma każdy Uczestnik, który w myśl §3 Regulaminy zgłosił się do konkursu.
 2. Dodatkowo 10 osób wyłonionych drogą losowania wśród zarejestrowanych uczestników wyzwania – otrzyma medale okazjonalne
 3. Nagroda i medal dobroczynności zostaną przekazane osobiście lub za pomocą Poczty Polskiej na wskazany przez Uczestnika adres.

 

 • 6. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Organizator informuje, że:
 3. a) administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Dzięki Tobie z siedzibą w Poznaniu 61-131 ,ul. Katowicka 81a/15
 4. b) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się

z Inspektorem ochrony danych osobowych e-mail kontakt@dziekitobie.pl lub tradycyjnie na adres administratora,

 1. c) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, ogłoszenia – w tym w środkach masowego przekazu, wyników Konkursu, wydania przyznanych w konkursie nagród,
 2. d) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest wyrażenie przez nich zgody na to przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. e) dane nie będą przekazywane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.,
 4. f) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, oraz ustawowych terminów przechowywania dokumentów związanych z przekazaniem,
 5. g) na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych Uczestnik ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
 6. h) Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodę można cofnąć pisząc w tej sprawie na adres kontakt@dziekitobie.pl

 1. i) podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w Konkursie,
 2. j) dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu.

 

 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w razie niespełnienia warunków formalnych określonych dla Zgłoszenia konkursowego;
 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu;
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów określonych niniejszym Regulaminem;
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.kilometryzbieramy.pl

W sprawach dotyczących Konkursu, należy się kontaktować z

Maciejczyk Michał

Tel:  +48  608 006 657

ie.pl