REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1
Postanowienia Ogólne

Definicje:
1) Regulamin ‒ niniejszy regulamin, określający rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług przez Usługodawcę oraz warunki korzystania przez Usługobiorcę z Portalu;
2) Usługodawca lub Fundacja – Fundacja Dzięki Tobie z siedzibą w Poznaniu, ul. Katowicka 81A/15 61-131 Poznań, KRS 0000571870;
3) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której świadczone są usługi drogą elektroniczną;
4) Portal – strona internetowa Usługodawcy, dostępna pod adresem https://dziekitobie.pl/
5) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.);
6) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą Portalu, opisane w §2 Regulaminu.

§2
Rodzaje i zakres usług

1. Usługodawca w ramach Portalu świadczy następujące usługi: przekazywanie informacji o tematyce związanej z działalnością Fundacji, udostępnianie Usługobiorcy możliwości szybkiego wyszukiwania podopiecznych Fundacji, usługę Newsletter, udostępnienie formularza zgłoszenia potrzebującego, oraz udostępnienie możliwości dokonywania darowizn przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych.
2. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Usługodawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu. Usługodawca poinformuje Usługobiorców o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług z powyższych przyczyn w drodze komunikatu zamieszczonego w Portalu.
3. Korzystanie z Usług przez Usługobiorcę jest dobrowolne.

§3
Newsletter

1. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się Usługobiorcy do momentu rezygnacji przez Usługobiorcę lub wypowiedzenia usługi przez Usługodawcę.
2. Do korzystania z usługi Newsletter niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej.
3. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługobiorcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@dziekitobie.pl lub pisemnie na adres siedziby Fundacji.
§4
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z portalu

1. Do korzystania z Portalu niezbędne jest:
a. urządzenie końcowe, umożliwiające wygenerowanie strony internetowej Portalu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej;
b. włączona obsługa plików cookie;
4. Usługodawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
5. Usługobiorcy zobowiązani są do niedostarczania przez lub do Portalu treści bezprawnych lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w razie nieprzestrzegania przez Usługobiorców Regulaminu.
§5
Reklamacje związane z funkcjonowaniem Portalu

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę należy składać pisemnie w siedzibie Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@dziekitobie.pl.
2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
3. Usługodawca rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i informuje Usługobiorcę o dalszym postępowaniu.
4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie poinformowany w sposób, w jaki została złożona reklamacja – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej zamieszczony w zgłoszeniu.

§6
Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona w Portalu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Prawa autorskie i inne prawa pokrewne do logo i nazwy Portalu przysługują wyłącznie Usługodawcy
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022r.